Plná náru? kreativity

Plná náru? kreativity

Nejnověj?í verze Creative Cloud p?iná?í spoustu novych mo?ností, díky nim? se va?e p?edstavivost m??e vydat do dosud neprobádanych kon?in.

Zkuste Creative Cloud

Vyzkou?ejte libovolnou kreativní aplikaci zdarma.

P?ipojte se ke kreativní komunitě a prozkoumejte v?echny na?e aplikace pro stolní po?íta?e v rámci bezplatného vyzkou?ení. Vyu?ijte p?ístup ke 2 GB cloudového úlo?i?tě pro sdílení soubor? a získejte tipy od expert? i inspiraci ze stovek videokurz?.
?

Lep?í zp?sob spolupráce

Lep?í zp?sob spolupráce

Díky nástroj?m pro spolupráci integrovanym do v?ech va?ich oblíbenych kreativních aplikací, od Photoshopu po novou aplikaci XD, je snadné bezpe?ně ukládat, sdílet a?synchronizovat soubory a?vytvá?et ú?asná díla, a? jste kdekoli.